Regulamin
§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się, że poniższe zwroty oznaczają:

 • Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu internetowego GeekJobs;
 • Usługodawca – G1ANT FUNDS SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Słomińskiego 15 / 506A, 00 - 195, KRS: 0000783160, NIP: 675 170 2384;
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez G1ANT FUNDS SP. Z O. O. pod adresem www.geekjobs.pl;
 • Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą mająca zamiar pozyskania pracownika poprzez złożenie w Serwisie ogłoszenia o pracę;
 • Ogłoszeniobiorca – osoba fizyczna potencjalnie zainteresowana ogłoszeniem o pracę opublikowanym w Serwisie na zlecenie Ogłoszeniodawcy;
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca z usług Serwisu;
 • Konto – oznacza dostępną dla Ogłoszeniodawcy (po podaniu loginu i hasła) indywidualnie zarządzaną sekcję Serwisu.
§ 2

Zasady ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego GeekJobs (dalej: „Serwis”), prowadzonego przy wykorzystaniu strony internetowej www.geekjobs.pl.
 • W ramach usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, G1ANT FUNDS SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Usługodawca”) zapewnia:
  • przyjmowanie ogłoszeń o pracę od Ogłoszeniodawców;
  • weryfikację ogłoszeń o pracę celem poprawy ich jakości, czy też usunięcia błędów (np. literowych);
  • publikację ogłoszeń o pracę;
  • dodatkowe usługi (takie jak np. promowanie konkretnych ogłoszeń o pracę).
 • Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Wszyscy Użytkownicy Serwisu zobowiązani do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu oraz do przestrzegania jego postanowień.
 • Serwis jest przeznaczony dla osób pełnoletnich.
 • Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu świadczenia usług.
 • Podstawową funkcjonalnością Serwisu jest umożliwienie Ogłoszeniodawcom składania ogłoszeń o pracę, a Ogłoszeniobiorcom umożliwienie zapoznania się z nimi oraz przekierowanie ich do ogłoszeniodawcy celem złożenia aplikacji na ofertę pracy.
 • Nie wyklucza się możliwości kontaktowania się Ogłoszeniodawców bezpośrednio z Usługodawcą, za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na stronie internetowej www.geekjobs.pl. W tym zakresie administratorem danych osobowych osób zainteresowanych ogłoszeniami o pracę jest każdy z ogłoszeniodawców, który w niezbędnym zakresie powierza Usługodawcy do przetwarzania dane osobowe osób zainteresowanych ofertą pracy, o czym mowa w dalszej części niniejszego regulaminu.
§ 3

Płatności

 • Usługi świadczone na rzecz Ogłoszeniodawców są odpłatne, a wysokość opłat zależna jest w każdym przypadku od aktualnie obowiązującej taryfy płatności.
 • Podstawowy cennik usług dostępny jest dla wszystkich Użytkowników w zakładce „Dla pracodawcy”. Zalogowanie na Konto umożliwia ponadto Pracodawcy w czasie aktywacji oferty wgląd w szczegółowe opcje cenowe poszczególnych opcji promowania.
 • Cennik uwzględnia zarówno ceny usług podstawowych jak i usług promocyjnych. Szczegóły dotyczące różnych opcji cen usług promocyjnych są udostępniane Ogłoszeniodawcy w trakcie aktywacji danej opcji promocyjnej.
 • Usługodawca zapewnia następujące opcje płatności, a to:
  • dla walut EUR i PLN możliwość płatności kartą kredytową lub przez system https://www.przelewy24.pl
  • dla walut USD, GBP, CHF możliwość płatności kartą kredytową.
 • Płatności realizowane są za pośrednictwem serwisu Stripe (https://stripe.com).
 • Co do zasady ceny usług wskazane w Serwisie wyrażone będą w USD. Przy aktywacji oferty, Ogłoszeniodawca może wybrać dowolną walutę płatności spośród: USD, PLN, EUR, CHF oraz GBP.
 • Kursy walut, po których przeliczane są ceny dostarcza każdorazowo serwis https://exchangeratesapi.io. Po przeliczeniu ceny zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania w ramach działalności Serwisu dowolnych promocji i zniżek.
 • Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta wraz z dokonaniem płatności za usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
 • Po prawidłowym aktywowaniu opublikowaniu złożonej oferty System niezwłocznie wysyła do Ogłoszeniodawcy wiadomość zawierającą fakturę VAT za dokonaną płatność na adres e-mail wskazany przy płatności.
 • Ogłoszeniodawca może także pobrać fakturę VAT po zalogowaniu do Konta, z chwilą gdy status aktywacyjny danego ogłoszenia jest pomyślny.
 • W przypadku konieczności aktualizacji przez Ogłoszeniodawcę danych na fakturze VAT, System umożliwia edycję danej faktury za pomocą funkcji „Ustawienia faktury”. Niniejsza funkcja możliwa jest jednak jedynie do wykorzystania w stosunku do faktur VAT z obecnego miesiąca rozliczeniowego (z uwagi na archiwizację faktur przez usługodawcę z pierwszym dniem każdego miesiąca).
 • W przypadku niepowodzenia aktywacji ogłoszenia, Serwis indywidualnie zbada każdy przypadek takiego niepowodzenia dążąc do wyeliminowania przeszkód do aktywacji ogłoszenia. W przypadku gdy koniecznym okaże się ponowne dokonanie płatności, uprzednio dokonana płatność będzie zwrócona Ogłoszeniodawcy za pośrednictwem systemu Stripe. W przypadku takiej transakcji Usługodawca nie wystawia faktury VAT.
 • Usługodawca w ramach opłaty za usługę nie gwarantuje konkretnej liczby odsłon danego ogłoszenia o pracę, ani zgłoszeń kandydatów.
 • Wszystkie dane Ogłoszeniodawców i transakcji są szyfrowane bezpiecznym protokołem SSL.
§ 4

Konto uzytkownika

 • Ogłoszeniodawcą może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą mająca zamiar pozyskania pracownika poprzez złożenie w Serwisie ogłoszenia o pracę.
 • Warunkiem zamieszczenia ogłoszenia o pracę jest założenie przez Ogłoszeniodawcę Konta w Serwisie. Pod danym adresem e-mail prowadzone może być tylko jedno Konto.
 • Logowanie na Konto następuje przy użyciu loginu (adres e-mail) i hasła.
 • Ogłoszeniodawca korzysta z Konta osobiście lub przez upoważnione przez niego osoby, a jego uprawnienie nie podlega przeniesieniu na inną osobę. Prawa związane z korzystaniem z Konta nie mogą być sprzedawane, przenoszone, zbywane w inny sposób, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Do obowiązków Ogłoszeniodawcy należy:
  • zapoznanie się z Regulaminem i jego przestrzeganie;
  • bezzwłoczna aktualizacja danych osobowych podanych przy rejestracji Konta, niezbędnych do prawidłowej realizacji świadczeń;
  • uiszczanie odpowiedniej kwoty za wybrane usługi świadczone przez Usługodawcę.
 • Usunięcie Konta w czasie publikacji ogłoszeń powoduje zaprzestanie udostępniania w ich Serwisie (w czasie do jednej godziny) i nie wpływa na wysokość opłat z tytułu świadczonych usług (brak możliwości zwrotu).
 • Usługodawca może (opcjonalnie) usunąć Konto, jeżeli Ogłoszeniodawca nie zamieści żadnego ogłoszenia w ciągu 24 miesięcy.
 • Ogłoszeniodawca może w każdym czasie usunąć konto. Niniejsza operacja jest nieodwracalna. W przypadku usunięcia Konta, utrata dostępu do niego następuje natychmiastowo.
 • Utworzenie nowego Konta na adres e-mail tożsamy z adresem na jaki zarejestrowane było usunięte konto Ogłoszeniodawcy, możliwe jest po upływie 14 dni od daty usunięcia Konta.
 • Każdy zalogowany Ogłoszeniodawca ma możliwość dodania profilu swojej firmy za pośrednictwem zakładki „Profile firm”.
 • W profilu Ogłoszeniodawca może umieścić podstawowe dane dotyczące firmy, między innymi takie jak rodzaj prowadzonej działalności, siedziba, aktualna strona internetowa czy też informacje o wielkości zatrudnienia.
 • Wymagane jest uzupełnienie przez Ogłoszeniodawcę informacji w sekcji basics. Dane znajdujące się w niniejszej sekcji są obowiązkowo publikowane w profilu.
 • Funkcjonalność profilu pozwala także na zamieszczenie informacji dodatkowych takich jak technologie wykorzystywane przez użytkownika, najczęściej zadawane pytania (FAQ) czy szczegóły dotyczące aktualnej działalności Ogłoszeniodawcy oraz zespołów pracowników wraz ze zdjęciami, przy czym upublicznianie danych znajdujących się poza sekcją basics jest opcjonalne, zależne od woli Ogłoszeniodawcy, przy czym warunkiem do upublicznienia elementów sekcji dodatkowej jest zamieszczenie odpowiedniej ilości pozycji (galeria zdjęć – min. 8 sztuk, FAQ – min. 5 sztuk, technologie – min. 7 sztuk, team – min. 1 sztuka).
 • Zdjęcia publikowane przez Ogłoszeniodawcę mogą także zawierać wizerunki jego pracowników oraz osób z nim współpracujących na innej podstawie niż umowa o pracę. W przypadku umieszczenia przez Ogłoszeniodawcę na swoim profilu zdjęć zawierających takie wizerunki, Ogłoszeniodawca ponosi wszelką odpowiedzialność za roszczenia ww. osób związane z publikacją ich wizerunków, zwalniając jednocześnie z takiej odpowiedzialności Usługodawcę. Publikacja fotografii zawierających wizerunki ww. osób jest równoznaczna z oświadczeniem Ogłoszeniodawcy, iż posiada on zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w postaci wizerunku w celu ich publikacji w Serwisie.
 • Profil Ogłoszeniodawcy jest nieodpłatnie aktywny przez rok od jego rejestracji. Widoczność profilu można przedłużyć za dodatkową opłatą wynikającą z cennika.
§ 5

Ogłoszenia o pracę

 • Ogłoszenia o pracę składane są za pośrednictwem Serwisu, przez skorzystanie z opcji „Post job”/”Dodaj ofertę”.
 • Oferty pracy zamieszczone w Serwisie mogą dotyczyć tylko legalnego, zgodnego z prawem zatrudnienia osoby fizycznej prowadzącej lub nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 • W celu złożenia ogłoszenia należy wypełnić i zatwierdzić formularz znajdujący się w Serwisie, a udostępniony po zalogowaniu.
 • Treść ogłoszeń o pracę powinna być sporządzona w języku angielskim lub polskim.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do korygowania treści ogłoszeń – nie zmieniając jego istoty – celem poprawy ich jakości oraz usunięcia wszelkich oczywistych pomyłek (at.. błędów literowych, gramatycznych i ortograficznych).
 • Dane wpisane w formularzu powinny w sposób wyczerpujący opisywać stanowisko pracy, którego dotyczy ogłoszenie, a w szczególności powinny zawierać informacje o:
  • firmie Ogłoszeniodawcy;
  • stanowisku na jakie poszukiwany jest pracownik;
  • wysokości przewidywanego wynagrodzenia brutto lub netto na stanowisku objętym ogłoszeniem;
  • formie zatrudnienia;
  • oczekiwanym rodzaju i poziomie umiejętności oraz doświadczeniu;
  • danych odpowiedniej osoby kontaktowej ze strony Ogłoszeniodawcy;
  • rodzaju pracy do jakiej poszukiwany jest pracownik oraz jej charakterystykę.
 • Usługodawca ma prawo do odmowy opublikowania ogłoszenia, jeżeli uzna, iż nie zawiera ono rzeczywistej ofert pracy, a jedynie ofertę pozorną.
 • Formularz zgłoszeniowy umożliwia wgranie także pliku graficznego identyfikującego Ogłoszeniodawcę oraz banneru głównego do oferty pracy (tzw. „coveru”).
 • Ogłoszeniodawca oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami własności intelektualnej do informacji oraz grafik, które publikuje w Serwisie.
 • Odpowiedzialność za treść ogłoszeń oraz ich zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ponosi wyłącznie Ogłoszeniodawca. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich na skutek publikacji ogłoszenia o pracę, Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za zaspokojenie roszczeń tych osób.
 • W przypadku udostępnienia w Serwisie wizerunku jakiejkolwiek osoby przez Ogłoszeniodawcę, Ogłoszeniodawca potwierdza tym samym, iż posiada prawo do jego udostepnienia oraz zgodnie z art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ogłoszeniodawca wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez Usługodawcę. Usługodawca oświadcza, że wizerunek będzie wykorzystywany w celu realizacji umowy lub w celach marketingowych Usługodawcy.
 • Ogłoszeniodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do jakichkolwiek utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych udostępnianych w Serwisie. Ogłoszeniodawca udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie licencji na czas trwania umowy, zezwalającej na korzystanie z w/w utworów na polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: wytwarzanie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, zwielokrotnianie, umieszczanie w sieci Internet.
 • Niezwłocznie po złożeniu ogłoszenia Ogłoszeniodawca otrzyma e-mail potwierdzający dokonanie zgłoszenia, zawierający link (adres URL) kierujący do oferty pracy.
 • Złożone ogłoszenie zostanie opublikowane niezwłocznie po zapisaniu w systemie, jednak nie później niż 24 godziny od tej chwili.
 • Ogłoszenie o pracę będzie widoczne w Serwisie przez 30 dni, z możliwością ponownej jego aktywacji, wydłużającej okres jego publikacji o kolejne 30 dni.
 • Domyślnie ogłoszenie o pracę posiada włączoną opcje auto-aktywacji co oznacza, że po zakończonej emisji zostanie automatycznie aktywowane. Ogłoszeniodawca może taką opcję wyłączyć w każdej chwili. Ponowne aktywowanie oferty nie wiąże się z opłatami. Automatycznej aktywacji nie podlegają opcję promowania oferty.
 • Opublikowane ogłoszenie umieszczane jest co do zasady na górze listy ogłoszeń znajdujących się w Serwisie. Inne pozycjonowanie ogłoszenia może wynikać z wykupionych przez Ogłoszeniodawcę opcji związanych z promowaniem ogłoszeń o pracę.
 • Ogłoszeniobiorcom, Serwis za pośrednictwem stosownego formularza udostępnia dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za proces rekrutacji u Ogłoszeniodawcy lub link przekierowujący do zewnętrznej strony internetowej, na pośrednictwem której odbywa się proces rekrutacji.
 • Serwis może także pośredniczyć w przekazywaniu danych dotyczących konkretnej kandydatury (imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby zainteresowanej) oraz CV kandydata do Ogłoszeniodawcy. W takim przypadku Ogłoszeniobiorca otrzyma drogą mailową potwierdzenie złożenia aplikacji przez System, a Ogłoszeniodawcy przekazana zostanie informacja o złożonej aplikacji wraz z CV w formacie .pdf.
 • Celem umożliwienia przekierowania Ogłoszeniobiorcy do Ogłoszeniodawcy, każdy Ogłoszeniodawca bądź to wskazuje w treści ogłoszenia dane właściwej osoby kontaktowej, bądź udostępnia Serwisowi link przekierowujący do zewnętrznej strony internetowej, za pośrednictwem której odbywa się proces rekrutacyjny.
 • Ogłoszeniodawca dopuszcza przestój i niedostępność ofert pracy, występujące z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, a także w razie konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych niezbędnych do działania Serwisu, w wymiarze nie większym niż 10 godzin w danym miesiącu. Tego typu przerwa nie jest uznawana za uprawniającą Ogłoszeniodawcę do żądania zwrotu kosztów publikacji ogłoszenia.
§ 6

Promowanie ogłoszeń o pracę

 • Za dodatkową opłatą Usługodawca umożliwia Ogłoszeniodawcom promowanie ich ofert pracy.
 • Opcja promowania dostępna jest w zakładce „Dla pracodawcy” lub po wybraniu opcji „Wypromuj ofertę” widocznej w profilu Ogłoszeniodawcy przy każdym aktywnym ogłoszeniu o pracę.
 • Promowanie ogłoszeń o pracę przewiduje 3 następujące opcje:
  • zaznaczenie ogłoszenia jasnoniebieskim kolorem – oferta pracy zostaje otoczona niebieską obwódką. Opcja ta poprawia widoczność i skupia na sobie uwagę. Poprawia widoczność oferty pracy niezależnie od jej pozycji na liście. Promocję można wykupić na okres 7 lub 30 dni.
  • przesunięcie ogłoszenia na szczyt listy - oferta pracy zostaje przeniesiona na górę listy, w wyniku czego jest wyświetlana tak, jakby została właśnie dodana. Odświeżanie odbywa się raz dziennie. Z uwagi na fakt, iż podobne oferty pracy mogą zostać w tym samym czasie przesunięte wyżej przez innych Ogłoszeniodawców, zwrot „szczyt listy” nie oznacza w każdym przypadku przesunięcia oferty na pierwszą pozycję. Promocję można wykupić na okres 7 lub 30 dni.
  • przypięcie ogłoszenia na szczycie listy - przypięcie oferty oznacza wyświetlanie jej nad innymi. W przeciwieństwie do opcji przesunięcia ogłoszenia na szczyt listy, przypinanie zapewnia stałość miejsca oferty aż do jej wygaśnięcia. Oferta znajduje się w osobnej sekcji nad pozostałymi nieprzypiętymi ofertami. Z uwagi na fakt, iż podobne oferty pracy mogą zostać w tym samym czasie przypięte na szczyt listy przez innych Ogłoszeniodawców, zwrot „szczyt listy” nie oznacza w każdym przypadku przypięcia oferty na pierwszą pozycję na liście. Promocję można wykupić na okres 1, 7 lub 30 dni.
 • W zależności od wyboru stosownej oferty promowania ogłoszenia, Usługodawca naliczy dodatkowe opłaty, zgodnie z aktualnie obowiązującą taryfą cenową.
 • Z uwagi na to, że w danym momencie możliwe jest korzystanie z oferowanych promocji, Usługodawca nie gwarantuje dokładnej pozycji oferty na liście. Promowane oferty są domyślnie sortowane według kolejności aktywacji.
§ 7

Reklamacje i polityka zwrotów

 • Ogłoszeniodawca może w każdym czasie złożyć reklamację, jeżeli usługa świadczona przez Usługodawcę nie jest zgodna z opłaconym zakresem.
 • Ogłoszeniodawca może żądać stosownie do zakresu uchybień Usługodawcy usunięcia niezgodności lub obniżenia ceny usługi.
 • Każdorazowe uwzględnienie reklamacji i jej zakresu oraz sposobu rekompensaty niezgodności usługi z umową zależy od indywidualnej oceny każdego zdarzenia przez Usługodawcę.
 • Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Usługodawcy wskazanego na stronie internetowej www.geekjobs.pl. Niezbędne jest podanie adresu e-mail do odpowiedzi na reklamację.
 • Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje rozpatrywane były w terminie do 30 dni od ich otrzymania od Ogłoszeniodawcy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Ogłoszeniodawcę za pośrednictwem e-mail, na adres podany w reklamacji, wskazany zgodnie z ust. 4 powyżej.
 • Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega ponownemu lub dalszemu rozpatrzeniu.
 • Po opłaceniu przez Ogłoszeniodawcę złożonego ogłoszenia i po jego uruchomieniu, nie jest możliwe wycofanie się ze złożonej oferty i żądanie zwrotu poniesionych kosztów publikacji ogłoszenia.
 • W przypadku usunięcia ogłoszenia z Serwisu przez Ogłoszeniodawcę wcześniej, niż opłacony czas jego publikacji w Serwisie, Ogłoszeniodawca nie może żądać w jakiejkolwiek części zwrotu kosztów publikacji ogłoszenia.
 • Zwrot kosztów opłaconego ogłoszenia możliwy będzie jedynie w przypadku wystąpienia po stronie Usługodawcy błędów dotyczących procesowania płatności, w sytuacji gdy operator płatności Stripe pobrał płatność z konta Ogłoszeniodawcy.
 • W powyższym przypadku, zwroty będą dokonywane automatycznie.
§ 8

Set Job Alert

 • Ogłoszeniobiorcy nie są zobowiązani do zakładania konta celem przeglądania ofert pracy znajdujących się w Serwisie.
 • Ogłoszeniobiorcy mogą skorzystać z opcji Set Job Alert.
 • Opcja ta – po wpisaniu adresu e-mail oraz wyborze częstotliwości alertu – umożliwia regularne otrzymywanie powiadomień o aktualnych oraz nowo pojawiających się ofertach pracy w Serwisie.
 • Serwis umożliwia wybór częstotliwości otrzymywania alertów (codzienna lub cotygodniowa).
 • Serwis umożliwia wybór „słowa klucza” według którego będą przesyłane alerty, poprzez wpisanie w miejscu do wyszukiwania Find your dream job „słowa klucza”, a następnie skorzystanie z przycisku Set Job Alert.
 • Warunkiem skorzystania z opcji Set Job Alert jest wyrażenie przez Ogłoszeniobiorcę zgody na otrzymywanie drogą e-mail informacji zawierających oferty pracy oraz akceptacja warunków polityki prywatności Serwisu.
 • W każdym czasie możliwa jest rezygnacja z otrzymywania alertów poprzez kliknięcie w link umożliwiający rezygnację z subskrypcji. Link taki znajduje się w każdej wiadomości zawierającej alert o ofercie pracy.
§ 9

Korzystanie z Serwisu

 • Użytkownicy Serwisu muszą spełniać poniższe wymagania techniczne:
  • posiadać dostęp do Internetu;
  • posiadać konto poczty elektronicznej;
  • korzystać z przeglądarki typu: Chrome, IE Edge, Firefox, Mozilla, Opera, Safari oraz ich mobilnych odpowiedników.
 • Korzystanie z Serwisu niesie za sobą ryzyka typowe dla korzystania z wszelkich usług w ramach sieci Internet, w związku z czym Usługodawca rekomenduje osobom korzystającym z Serwisu przedsięwzięcie wszelkich środków mającym na celu zminimalizowanie tegoż ryzyka.
 • Usługodawca nie dopuszcza dostarczania przez Użytkowników Serwisu jakichkolwiek treści niedozwolonych, takich jak mowa nienawiści, wulgaryzmy, treści niezgodne z faktami, czy też treści mające na celu znieważenie lub pomówienie innych osób.
 • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy.
 • Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie stosownego oprogramowania oraz urządzeń;
  • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników Serwisu oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw;
  • niepodejmowania działań takich jak: udostępnianie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam); zakładanie kilku Kont przez jednego Ogłoszeniodawcę; korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom Serwisu; działania nakierowane na przejęcie haseł innych Użytkowników Serwisu;
  • korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Korzystanie z materiałów w innym celu jest dozwolone wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Usługodawcę.
 • W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik Serwisu dopuszcza się działań opisanych w ust. 5 powyżej lub narusza w inny sposób postanowienia Regulaminu, Usługodawca może w szczególności niezwłocznie zablokować jego konto oraz ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
§ 10

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 • W związku z czynnościami wsparcia Ogłoszeniodawcy, wykonywanymi przez Usługodawcę, o których mowa m.in. w § 1 ust. 8 niniejszego Regulaminu, wraz z założeniem Konta Ogłoszeniodawca (dalej: „Administrator”) oraz Usługodawca (dalej: „Przetwarzający”) zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe, a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i umową powierzenia.
 • Przetwarzający oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu prawidłowe wykonanie umowy powierzenia, w tym zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: „Rozporządzenie”).
 • Przetwarzający może przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie powierzenia.
 • Celem powierzenia danych osobowych jest umożliwienie prawidłowego świadczenia przez Przetwarzającego usługi udostępniania serwisu publikującego oferty pracy, gdzie Administrator jest Ogłoszeniodawcą.
 • Zakres przetwarzanych przez Przetwarzającego danych osobowych na podstawie umowy powierzenia obejmuje dane zwykłe osób będących potencjalnymi kandydatami do pracy zainteresowanymi ofertami pracy zamieszczanymi w portalu internetowym przez Administratora (imiona, nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów lub inne dane przekazane przez te osoby) a także dane osób wskazanych do kontaktu z ogłoszeniodawcą w ogłoszeniu (imiona, nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, stanowiska) oraz dane w postaci wizerunku pracowników Ogłoszeniodawcy oraz osób współpracujących z nim na innej podstawie niż umowa o pracę (w przypadku zamieszczenia zgodnie z niniejszym Regulaminem w Serwisie przez Ogłoszeniodawcę fotografii zawierających wizerunki tych osób) dalej: „Dane Osobowe”.
 • Dane Osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem umowy powierzenia przetwarzane będą w ramach następujących czynności przetwarzania: zbieranie, przechowywanie, dostęp, przesyłanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, archiwizowanie i usuwanie danych osobowych. Przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora – co dotyczy również przekazywania Danych Osobowych do państwa trzeciego – chyba że obowiązek taki nakładają na niego przepisy prawa.
 • Strony zgodnie oświadczają, że w ramach realizacji umowy Przetwarzający nie będzie dokonywał zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach z użyciem Danych Osobowych.
 • Przetwarzający oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wszystkie wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 • Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, Przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający wiążącemu się z przetwarzaniem ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, w szczególności ryzyku naruszenia ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w art. 4 pkt 12 oraz art. 32 Rozporządzenia.
 • Przetwarzający oświadcza, że wszystkie systemy, w których przetwarzane są Dane Osobowe, są zgodne z Rozporządzeniem, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania.
 • Przetwarzający jest obowiązany dopuszczać do dostępu do Danych Osobowych jedynie osoby działające z jego upoważnienia oraz których dostęp do Danych Osobowych jest niezbędny do świadczenia przez niego usług w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy.
 • Przetwarzający jest obowiązany zapewnić, by osoby działające z jego upoważnienia mające dostęp do Danych Osobowych miały odpowiednie kwalifikacje oraz by dawały rękojmię przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z zasadą integralności i poufności, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 • Administrator udziela Przetwarzającemu ogólnej zgody na dalsze powierzanie Danych Osobowych objętych postanowieniami Regulaminu innym podmiotom przetwarzającym. Lista podmiotów, którym Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe, dostępna jest tutaj.
 • W przypadku zmian dotyczących podmiotów przetwarzających wskazanych w ust. 14 powyżej, Administrator ma możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.
 • Brak wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu wprowadzenia zmian oznacza wyrażenie zgody przez Administratora.
 • Wniesienie sprzeciwu, o którym mowa w ust.15, upoważnia Przetwarzającego do rozwiązania Umowy o świadczenie usługi konta użytkownika ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Administratora.
 • W sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych jak np. nagła awaria sprzętu, Przetwarzający aby zapobiec zniszczeniu, utracie lub zmianie powierzonych mu danych, ma prawo podpowierzyć ich przetwarzanie w niezbędnym zakresie innym podmiotom bez uzyskiwania uprzedniej zgody Administratora. W takim przypadku Przetwarzający poinformuje niezwłocznie o tym fakcie Administratora, a także będzie oczekiwać od niego dalszych instrukcji. Postanowienia ust. 17 stosuje się odpowiednio.
 • Przetwarzający zobowiązany jest nałożyć na inny podmiot przetwarzający, na rzecz, którego nastąpiło dalsze powierzenie te same obowiązki, które zostały określone Regulaminem.
 • Przetwarzający obowiązany jest, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, oraz czynnie pomagać Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia, w tym odpowiadać niezwłocznie na zapytania Administratora.
 • Przetwarzający stosownie do charakteru przetwarzania zobowiązuje się w miarę możliwości do pomocy Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której Dane Osobowe dotyczą, inne niż te, o których mowa w ustępie poprzedzającym, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia.
 • Przetwarzający jest zobowiązaniu do udzielania Administratorowi informacji niezbędnych do wykazania, iż Administrator spełniania obowiązki określone w art. 28 RODO, w szczególności dotyczy to:
  • przedstawienia umów dotyczących dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • wykazania wdrożenia przez Przetwarzającego odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
 • Przetwarzający nie ma obowiązku tworzenia na rzecz Administratora dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych.
 • W przypadku uzasadnionych wątpliwości odnośnie przetwarzania danych osobowych Administrator może wystąpić do Przetwarzającego o przeprowadzenie audytu przez Administratora. Wyznaczając termin, audytu należy wziąć pod uwagę termin dogodny dla obu Stron i ustalić go wspólnie co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed planowanym audytem.
 • Jeżeli do wyjaśnienia uzasadnionych wątpliwości Administratora wystarczające jest udzielenie informacji, audytu się nie przeprowadza.
 • Przetwarzający stosownie do charakteru przetwarzania zobowiązuje się w miarę możliwości do pomocy Administratorowi w wywiązaniu się z obowiązku zgłoszenia organowi nadzorczemu naruszenia ochrony Danych Osobowych oraz z obowiązku zawiadomienia osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony Danych Osobowych, zgodnie z art. 33 i 34 Rozporządzenia.
 • Przetwarzający jest obowiązany niezwłocznie po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem powierzonych Danych Osobowych, nie później jednak niż w terminie 14 od zakończenia ich świadczenia, zależnie od decyzji Administratora usunąć lub zwrócić mu Dane Osobowe oraz usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie Danych Osobowych.
 • Odpowiedzialność Przetwarzającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, jak również odpowiedzialność Przetwarzającego wobec Administratora za wypełnienie obowiązków umownych przez inny podmiot przetwarzający, któremu Podmiot przetwarzający powierzył dane osobowe do dalszego przetwarzania, ograniczona jest wyłącznie do szkód wyrządzonych z winy umyślnej Przetwarzającego. W przypadku odpowiedzialności Przetwarzającego za realizację obowiązków umownych przez inny podmiot przetwarzający, do przyjęcia odpowiedzialności Przetwarzającego dodatkowo wymagana jest wina umyślna innego podmiotu przetwarzającego. Strony wyłączają dalej idącą odpowiedzialność Przetwarzającego.
§ 11

Postanowienia końcowe

 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 • Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
  • podanie przez Ogłoszeniodawcę, podczas jego rejestracji w Serwisie, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
  • jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników Serwisu – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
  • skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Ogłoszeniodawcy;
  • szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;
  • za przypadkowe zablokowanie lub usunięcie Konta;
  • jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkowników Serwisu postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Niniejszy Regulamin oraz umowy podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy, a Usługodawca postara się niezwłocznie zastąpić nieważne postanowienia nowymi – ważnymi.
 • W przypadku rozbieżności w interpretacji różnych wersji językowych niniejszego Regulaminu, wiążąca będzie wersja językowa polska.
 • Wszelkie uwagi kierowane pod adresem niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres e-mail: contact@geekjobs.pl
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności gdy zmiany wymagane będą przez obowiązujące przepisy prawa.
 • Korzystając z Serwisu, użytkownik Serwisu potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie, jak również zobowiązuje się do jego stosowania.